Regulamin sklepu internetowego OnVolt.pl obowiązujący od 01.01.2023 r. (zwany dalej “regulaminem”)

 

I. Postanowienia wstępne

 

Sklep internetowy działający pod adresem https://www.onvolt.pl jest platformą handlową i usługową działającą online (zwaną dalej „onvolt.pl” lub „www.onvolt.pl” lub „OnVolt” lub “Sklepem Internetowym” lub “Platformą”) prowadzoną przez: Simpli Piotr Urbański z siedzibą w Łodzi, pod adresem ul. Pływacka 136, 94-127 Łódź, NIP: 7261817347, REGON: 368932201 – wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.onvolt.pl zwany dalej „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem „www.onvolt.pl”, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym „www.onvolt.pl”, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym „www.onvolt.pl” zwanej dalej „Internautą” lub “Klientem”, uiszczania przez Internautę ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Internauty do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Produkty i usługi oferowane w Sklepie Internetowym są sprzedawane lub świadczone przez Simpli Piotr Urbański.

Korzystając z onvolt.pl, w tym składając zamówienia na produkty na onvolt.pl, Internauta wyraża zgodę na obowiązywanie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Internauta oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe w Sklepie Internetowym są danymi Internauty.

Jedna osoba fizyczna, może posiadać tylko jedno konto użytkownika na stronie onvolt.pl

W przypadku użycia w niniejszym regulaminie słowa “Rękojmia” należy je rozumieć jako odpowiedzialność sprzedawcy za zgodność towaru z umową.

OnVolt.pl uprawniony jest do zablokowania i usunięcia konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach OnVolt.pl naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O fakcie zablokowania konta Klienta, Internauta zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany na OnVolt.pl.

 

II. Zamówienia

 

Proces składania zamówienia na stronie onvolt.pl

 

Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego onvolt.pl oraz składania zamówień na stronie www.onvolt.pl niezbędny jest:

 • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Internauta może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.onvolt.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

Złożenie zamówienia odbywa się w kilku etapach:

 • Internauta dokonuje rejestracji w sklepie internetowym www.onvolt.pl oraz loguje się na swoje konto internetowe,
 • Internauta umieszcza towary oferowane przez w swoim koszyku,
 • Internauta wybiera sposób dostawy,
 • Internauta wybiera sposób płatności,
 • Internauta potwierdza dokonanie zamówienia,
 • Internauta otrzymuje od onvolt.pl e-mail potwierdzający zgłoszenie i przyjęcie zamówienia (w przypadku standardowego przelewu bankowego Internauta otrzymuje od onvolt.pl najpierw e-mail potwierdzający zgłoszenie, a następnie po zaksięgowaniu przez onvolt.pl należności, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia).

Dokonanie zamówienia na onvolt.pl stanowi złożenie przez Internautę oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów lub świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia z Simpli Piotr Urbański (w przypadku produktów lub usług sprzedawanych przez OnVolt).

Informacja o tym, że produkt lub usługa są sprzedawane przez Partnera znajduje się na stronie z produktem lub usługą pod przyciskiem “DODAJ DO KOSZYKA” oraz bezpośrednio w koszyku zakupowym Internauty po wybraniu przez niego produktów.

E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez OnVolt zamówienia złożonego przez Internautę oraz z zawarciem umowy sprzedaży lub świadczenia usług między Internautą a OnVolt.

W przypadku podania przez Internautę błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Simpli Piotr Urbański nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Jak tylko zamówienie będzie gotowe do wysyłki, onvolt.pl wyśle do internauty e-mail informujący o wysyłce zamówienia.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Simpli Piotr Urbański nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez internautę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez internautę.

Internauta jest zobowiązany do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

Rejestracja i Logowanie

 

Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

W celu usunięcia konta internauty ze Sklepu Internetowego należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta onvolt.pl pod adresem [email protected].

Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wybranie zakładki „Strefa klienta” na stronie www.onvolt.pl i wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta internauty.

OnVolt.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta internetowego jeśli zweryfikowanie poprawności danych podanych w procesie rejestracji okaże się niemożliwe.

Zmiana danych wprowadzonych przez internautę podczas rejestracji w Sklepie Internetowym odbywa się za pośrednictwem strony www.onvolt.pl/moje-konto/edit-account/

 

Ceny

 

Ceny wskazane w Sklepie Internetowym są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT. Są to ceny brutto.

Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i jest uwzględniony w cenie wskazanej na stronie. Ceny towarów, podane na stronie www.onvolt.pl, nie obejmują kosztów przesyłki, kosztów niektórych opakowań lub kosztów innych dodatkowych usług zamówionych przez Internautę, które są płatne osobno.

Koszty dodatkowe zostaną podane do wiadomości Internauty na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.

Informacje o produktach i ich cenach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

Formy płatności

 

Na stronie onvolt.pl:

 • przelewem;
 • za pomocą systemu TPAY (regulamin tej formy płatności znajdą Państwo tutaj);
 • za pobraniem do kwoty 5.000 zł, słownie: pięć tysięcy złotych;

OnVolt.pl gwarantuje bezpieczeństwo płatności dokonanych kartą płatniczą dzięki zastosowaniu systemu szyfrowania za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer), zleceniu obsługi płatności firmie TPAY.

Płatność elektroniczna za zamówione produkty odbywa się za pomocą Serwisu TPAY oferowanego przez Krajowy Integrator Płatności S.A. świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy placu Andersa 3 (61-894 Poznań), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numerem NIP 7773061579, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.494.980 zł, wpłaconym w całości.

OnVolt.pl zastrzega sobie prawo do wystawiania kodów promocyjnych. Kody promocyjne posiadają okres ważności, w czasie którego Internauta może skorzystać z oferowanego kodu. Do każdego zamówienia złożonego na OnVolt.pl może zostać wykorzystany tylko jeden kod promocyjny. Kod przypisany jest do jednego osobistego konta internetowego i może być wykorzystany jednorazowo. Po upływie daty ważności kodu promocyjnego, skorzystanie z kodu promocyjnego jest niemożliwe. W przypadku zwrotu zamówienia, kody promocyjne nie są zwracane ani wystawiane na nowo.

Rachunek bankowy Internauty zostanie obciążony kwotą należną za wybrane przez niego towary i usługi w momencie, gdy zlecenie lub część zlecenia, którą Internauta chce otrzymać w oddzielnej przesyłce, są kompletne i gotowe do wysyłki.

OnVolt zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli istnieje uprzedni spór co do płatności lub występuje nadmiernie wysoki poziom zamówień, o czym poinformuje Internautę.

OnVolt.pl zwraca uwagę, iż w sytuacji wyboru przez Internautę sposobu płatności – przelew tradycyjny – zobowiązany on jest do prawidłowego wprowadzenia danych, a w szczególności tytułu przelewu. W przeciwnym wypadku płatność nie zostanie prawidłowo zwalidowana, a płatność pozostając nierozpoznaną zostanie zwrócona na rachunek, z którego wpłynęła.

Dowód zakupu za zamówienie Internauta otrzyma:

 • od OnVolt.pl (dla produktów zamówionych od Simpli Piotr Urbański na onvolt.pl) na adres e-mail oraz na konto użytkownika na onvolt.pl. Dowodem zakupu jest faktura elektroniczna.

Dokonując rejestracji Konta Internauty na OnVolt.pl i akceptując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Internauta wyraża zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur drogą elektroniczną obejmujące zakupy dokonane przez Internautę od OnVolt.pl. Faktury elektroniczne wysyłane będą na podany przez Internautę adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta Internauty w Sklepie Internetowym.

 

Potwierdzenie zamówienia / płatności

 

W braku przeciwnego dowodu, dane informatyczne, posiadane przez OnVolt.pl, jak również dane posiadane przez dostawców usług transportowych lub kurierskich OnVolt.pl, przechowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa, stanowią dowód wszystkich transakcji w Sklepie Internetowym między OnVolt.pl a Internautą. OnVolt.pl dokona archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Internauta będzie miał do nich dostęp za pośrednictwem strony www.onvolt.pl, w zakładce „Strefa klienta”.

We wszystkich przypadkach OnVolt.pl zaleca internaucie przechowywać e-mail potwierdzający jego zamówienie.

 

III. Zwrot należności

 

Podstawowe informacje

 

OnVolt.pl (w przypadku produktów zamówionych na onvolt.pl od Simpli Piotr Urbański) dokona zwrotu uiszczonych przez Internautę należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

 • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 • braku możliwości realizacji zamówienia przez Onvolt.pl opłaconego z góry przed jego realizacją („Dostępność”);
 • odstąpienia od umowy przez Internautę;
 • odstąpienia od umowy przez OnVolt.pl;
 • uznania reklamacji przez OnVolt.pl i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;
 • uznania gwarancji przez OnVolt.pl i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;

Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na rachunek bankowy karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność za zakupy na onvolt.pl lub w sposób odpowiadający innej formie płatności wykorzystanej w procesie zakupowym.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie OnVolt.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Internauty na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania OnVolt.pl numeru rachunku bankowego Internauty, Internauta nie prześle OnVolt.pl takiego numeru rachunku bankowego. Simpli Piotr Urbański nie ponosi również odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Internautę błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub rozpatrzenie reklamacji zamówienia nastąpią w sklepie OnVolt.pl a zamówienie zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi lub zostanie zlecony BOK OnVolt.pl.

W przypadku gdy Internauta dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność za zakupy na OnVolt.pl zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

 

IV. Dostępność

 

Podstawowe informacje

 

Informacje dotyczące towarów i cen są ważne tak długo, jak długo towary widoczne są na stronie www.OnVolt.pl. Nie dotyczy to akcji specjalnych, których czas trwania określony jest na stronie.

Internauta ma możliwość sprawdzenia dostępności sprzedawanych przez OnVolt artykułów na stronie informacyjnej każdego towaru.

Wszystkie produkty zakupione na onvolt.pl pochodzą z magazynów OnVolt.pl.

W przypadku braku w magazynie OnVolt.pl zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Internauty z innych przyczyn, OnVolt.pl poinformuje Internautę o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Internautę adres e-mail, wiadomością sms lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez internautę w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

Internauta ma prawo do anulowania części zamówienia, jeżeli część towarów jest niedostępna, lub do anulowania całości zamówienia. W obu przypadkach rezygnacja z zamówienia będzie możliwa pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Biura Obsługi Klienta OnVolt.pl o takiej decyzji drogą telefoniczną lub mailową ([email protected]). W przypadku braku potwierdzenia zmiany/anulacji zamówienia lub braku kontaktu z Internautą OnVolt.pl ma możliwość, w terminie 4 dni od dnia w którym Biuro Obsługi Klienta podjęło próbę kontaktu z Internautą, anulować zamówienie lub usunąć brakujący produkt, o czym powiadomi Internautę za pomocą e-mail.

 

V. Dostawa

 

Podstawowe informacje

 

Towary zamówione od Simpli Piotr Urbański na onvolt.pl są dostarczane wyłącznie na terenie Polski na adres dostawy podany przez Internautę na zamówieniu. W momencie składania zamówienia na stronie www.onvolt.pl Internauta wybiera sposób dostawy.

Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem:

 • firmy kurierskiej DPD
 • Paczkomaty 24/7 przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o
 • firmy kurierskiej InPost
 
Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

 

Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska są określone w regulaminie świadczenia usług zamieszczonym na stronie: https://www.dpd.com.pl/regulaminy

 
Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost Paczkomaty Sp. z o.o

 

Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost Paczkomaty Sp. z o.o są określone w regulaminie świadczenia usług i dostępne pod adresem: https://inpost.pl/sites/default/files/docs/regulaminy/regulamin-swiadczenia-uslugi-paczkomaty-247-przez-inpost-sp-z-oo-obowiazujacy-od-01022020-1117.pdf

 

Terminy dostaw

 

Terminy dostawy podane na stronie internetowej www.OnVolt.pl przy danym produkcie są jedynie orientacyjne.

Terminy dostawy wynoszą:

 • 2 dni robocze (jeżeli zamówiony produkt znajduje się w magazynie OnVolt.pl).

Terminy dostawy liczone są od momentu otrzymania przez Internautę e-maila od OnVolt.pl potwierdzającego przyjęcie zamówienia. W przypadku płatności przelewem termin dostawy rozpoczyna bieg od momentu zaksięgowania przez OnVolt.pl przelewu Internauty. Czas dostawy może być dłuższy od wyżej wskazanego terminu, o czym Internauta zostanie poinformowany przez OnVolt.pl w e-mailu potwierdzającym wysłanie zamówienia.

 
Odbiór przesyłki z Paczkomatu InPost

 

Przesyłka dostarczana jest do wybranego przez Klienta paczkomatu InPost w dni robocze. Klient otrzymuje powiadomienie e-mailowe oraz telefoniczne o możliwości jej odbioru.

Przesyłka czeka na odebranie 2 dni, po czym jest odsyłana na lokalny oddział InPost, gdzie czeka Klienta kolejne 3 dni.

W przypadku przesyłki pobraniowej istnieje możliwość dokonania zapłaty jedynie za pomocą karty płatniczej (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro) lub za pomocą płatności PayByLink dostępnej dla banków: Bank BPH S.A. (Przelew z BPH), ING Bank Śląski S.A. (Płać z ING), Bank PEKAO S.A. (Pekao24przelew), BZ WBK S.A. (Przelew24), Alior Bank S.A. (Płacę z Alior Bankiem), Alior Bank S.A. (T-Mobile Usługi Bankowe), Bank Ochrony Środowiska S.A. (Płać z BOS), Deutsche Bank PBC S.A. (db Transfer), Plus Bank S.A. (Płacę z Plus Bank), Bank Pocztowy S.A. (e-transfer Pocztowy24). W wypadku paczkomatów nieposiadających terminali płatniczych płatność pobraniowa będzie dostępna wyłącznie poprzez formę płatności PayByLink.

W przypadku przesyłki pobraniowej istnieje możliwość dokonania zapłaty jedynie za pomocą karty płatniczej (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro). W przypadku odbioru z lokalnego oddziału InPost za zamówienie należy zapłacić gotówką.

O każdym ruchu paczki klient jest informowany e-mailem i wiadomością SMS.

W przypadku nie odebrania przesyłki z oddziału InPost przesyłka jest odsyłana do magazynu OnVolt.pl.

 
Odbiór przesyłki

 

OnVolt.pl zobowiązuje się do każdego zrealizowanego zamówienia wystawić dowód zakupu.

Przy odbieraniu przesyłki onvolt.pl zaleca Internaucie sprawdzenie widocznego stanu towarów oraz kompletności przesyłki. W przypadku stwierdzenia wad (uszkodzone opakowanie, brakujące produkty, uszkodzone lub popsute towary) Internauta powinien:

 • dokładnie opisać w liście przewozowym stan przesyłki, uzasadniający odmowę przyjęcia,
 • uzyskać podpis dostawcy pod swoimi uwagami w liście przewozowym,
 • zgłosić onvolt.pl zaistnienie takiej sytuacji w terminie 3 dni kalendarzowych z wyłączeniem świąt.

W związku z powyższym zaleca się, by Internauta otworzył przesyłkę w obecności dostawcy w celu upewnienia się o braku uszkodzeń towaru.

Jeżeli Internauta poprzez swoje działania doprowadza do powtarzalnej straty m.in. poprzez nieodbieranie zamówień, OnVolt.pl zastrzega sobie prawo zablokowania konta internetowego oraz adresu IP.

 
Darmowa dostawa

 

OnVolt oferuje możliwość darmowej dostawy produktów zamówionych na portalu www.onvolt.pl w przypadku, gdy:

 • wartość składanego zamówienia przewyższy kwotę 200 zł dla dostawy kurierem,
 • wartość składanego zamówienia przewyższy kwotę 200 zł dla odbioru w Paczkomatach 24/7.
 
Cena dostawy

 

Cena dostawy będzie każdorazowo doliczania do ceny zamówienia, którą Internauta będzie zobowiązany uregulować każdemu sprzedawcy (OnVolt) oddzielnie zgodnie z dokonanym przez Internautę wyborem sposobu dostarczenia poszczególnych elementów zamówienia.

W przypadku towarów zamawianych na onvolt.pl od OnVolt cena dostawy będzie każdorazowo doliczona do ceny zamówienia, gdy:

 • wartość składanego zamówienia nie przewyższy kwoty 200 zł dla dostawy kurierem lub,
 • wartość składanego zamówienia nie przewyższy kwoty 200zł dla odbioru w Paczkomatach 24/7

OnVolt zastrzega sobie prawo do czasowej zmiany ceny dostawy dla produktów zamawianych od OnVolt na onvolt.pl w związku z prowadzonymi akcjami promocyjnymi. OnVolt.pl w przypadku prowadzenia takiej akcji promocyjnej każdorazowo poinformuje Internautę o jej warunkach.

 

VI. Polityka cookies

 

Podstawowe informacje

 

OnVolt.pl może wykorzystywać informacje zapisywane przez serwer na komputerze Internauty, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celach statystycznych, w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, głównie w celu zapamiętania ustawień Internauty, takich jak:

 • dodane przez Internautę produkty do koszyka,
 • sklep wybrany przez Internautę,
 • ostatnio wybrany punkt przy składaniu zamówienia,
 • przechowywanie informacji, takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.

Internauta może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies, a także zablokować możliwość ich zapisywania, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.

Poniżej zamieszczamy odnośniki do informacji, jak zmienić ustawienia prywatności dla popularnych przeglądarek internetowych, przygotowanych przez producentów tego oprogramowania:

 

VII. Zastrzeżenie własności

 

Podstawowe informacje

 

OnVolt zachowuje prawo własności towarów zamówionych przez Internautę do momentu całkowitej zapłaty ceny.

 

VIII. Klauzula salwatoryjna

 

Podstawowe informacje

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obejmują wszystkie postanowienia w nich zawarte. Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze stron z jednego lub więcej uprawnień przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży nie oznacza zrzeczenia się przez stronę tego uprawnienia lub uprawnień.

W przypadku nieważności jednego z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży pozostałe postanowienia zachowują moc.

 

IX. Prawo właściwe

 

Podstawowe informacje

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu polskiemu. Jeżeli Internauta dokona zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wszelkie spory, wynikłe na tle umowy zawartej z Simpli Piotr Urbański, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę OnVolt.

 

X. Dane osobowe

 

Podstawowe informacje

 

Wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych przez OnVolt w ramach Sklepu Internetowego znajdują się na stronie internetowej „Polityka prywatności” dostępnej na OnVolt.pl

 

XI. Wymiana i zwrot towaru niewadliwego. Prawo odstąpienia

 

Wymiana towaru zgodnego z umową

 

Internauta posiadający konto na www.onvolt.pl, niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przewidzianego ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.) (patrz niżej „Prawo odstąpienia od umowy”) może w ciągu 14 dni wymienić zakupiony od OnVolt na onvolt.pl, nieodpowiadający mu towar, w całości, w stanie niepogorszonym, w oryginalnym opakowaniu na dowolny towar dostępny w ofercie onvolt.pl sprzedawany przez Simpli Piotr Urbański, będący w cenie wymienianego przez Internautę towaru. Internauta nie może dokonać wymiany towaru zakupionego od OnVolt na inny towar, który jest sprzedawany na onvolt.pl.

W przypadku chęci wymiany towaru Internauta powinien skontaktować się z BOK OnVolt.pl ([email protected]).

Internauta jest zobowiązany starannie zapakować towar i dołączyć do przesyłki numer zamówienia ze strony www.onvolt.pl.

W przypadku wymiany towaru, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w całości, w stanie niepogorszonym, w oryginalnym opakowaniu i opatrzone numerem zamówienia. W przeciwnym razie zwrot w celu wymiany będzie uznany za niedokonany i onvolt.pl nie będzie obowiązany do zwrotu środków.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Internaucie będącemu (1) osobą fizyczną, dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.onvolt.pl, w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) oraz (2) osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru, składając OnVolt (w przypadku produktów zamówionych na onvolt.pl) oświadczenie na piśmie.

Internauta nie jest obowiązany do podania przyczyny odstąpienia.

Internauta może odstąpić od umowy zawartej z Simpli Piotr Urbański składając OnVolt oświadczenie na piśmie lub elektronicznie kontaktując się z BOK OnVolt ([email protected]).

Prawo odstąpienia od umowy zawartej z Simpli Piotr Urbański na onvolt.pl będzie wykonywane na koszt Internauty zgodnie z warunkami opisanymi poniżej. OnVolt nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych „za pobraniem”.

 

Zwrot pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy

 

W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy zwrot świadczenia uiszczonego przez Internautę, następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zwrotu w magazynie OnVolt (dla towarów zakupionych na onvolt.pl). Zgodnie z art 32, art 33 i art 34 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta zwrot obejmuje cenę towaru oraz najniższy dostępny koszt wysyłki na onvolt.pl.

Internauta zobowiązany jest zwrócić towar OnVolt (w przypadku towaru zakupionego na onvolt.pl) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

W przypadku płatności przelewem zwrot dokonywany jest bezpośrednio na rachunek bankowy Internauty, przy użyciu rachunku z którego była dokonywana płatność za zamówienie.

W przypadku płatności za pobraniem, dokonanej przy odbiorze przesyłki u kuriera lub w paczkomacie InPost, zwrot następuje na wskazany przez internautę numer rachunku bankowego. Powinien on zostać przesłany drogą mailową ze wskazaniem numeru zamówienia do BOK OnVolt ([email protected]).

Internauta może niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy zwrócić towar w sklepie onvolt.pl na terenie Polski w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakupu. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest okazanie faktury VAT, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w całości, w stanie niepogorszonym, w oryginalnym opakowaniu.

 

XII. Uprawnienia w razie wadliwości towaru lub jego niezgodności z umową, gwarancja

 

Niezgodność towaru z umową

 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.) jeżeli towar jest niezgodny z umową, Internauta może żądać od Simpli Piotr Urbański:

 1. naprawy towaru;
 2. wymiany towaru.

Ponadto Internauta, jeżeli towar jest niezgodny z umową, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, wyłącznie gdy odpowiednio Simpli Piotr Urbański:

 1. odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
 2. nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
 3. próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, lecz brak zgodności występuje nadal;

oraz w sytuacjach, gdy:

 1. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
 2. z oświadczenia OnVolt lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Internauty.

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

OnVolt, zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.) może dokonać wymiany, gdy Internauta żąda naprawy może dokonać naprawy, gdy Internauta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Internautę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Simpli Piotr Urbański może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

OnVolt odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmi) w przypadku ujawnienia niezgodności przed upływem dwóch lat od dostarczenia tego towaru Internaucie.

Simpli Piotr Urbański zastrzega, iż powyższe uprawnienia przysługują Internaucie jedynie w zakresie nabycia (1) towaru konsumpcyjnego przez konsumenta tj. nabycia przez osobę fizyczną towaru w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz (2) osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.)

 

Proces reklamacji

 

Towar zakupiony na stronie onvolt.pl można reklamować (skorzystać z uprawnień rękojmi) drogą internetową (w przypadku wszystkich produktów zakupionych na onvolt.pl) za okazaniem dowodu zakupu (np. faktura), wskazaniu i opisaniu wady oraz po dostarczeniu wadliwego produktu.

W celu zareklamowania towaru drogą internetową należy przesłać na adres mailowy [email protected] zdjęcia w odpowiedniej jakości, dokumentujące wadę produktu wraz z opisem uszkodzenia i numerem zamówienia ( w wypadku niemożliwości uchwycenia wady za pomocą zdjęcia, należy ją stosownie opisać). W wypadku problemów z rozpoznaniem reklamacji pracownik BOK może skontaktować się z Internautą za pomocą wiadomości mailowej lub telefonicznie i poprosić o przesłanie wadliwego towaru. Wskazujemy jednocześnie, iż niedostarczenie wadliwego towaru w sytuacji w której weryfikacja wady na którą powołuje się Internauta jest niemożliwa na podstawie przesłanych zdjęć i opisu skutkować będzie nieskutecznym złożeniem reklamacji. Tym samym nie zacznie swego biegu termin na ustosunkowanie się do żądań internauty w zakresie rękojmi (14 dni).

Po obejrzeniu towaru przez pracownika OnVolt, który w szczególności sprawdzi, czy towar podlega rękojmi, zostanie wydana stosowna decyzja przy uwzględnieniu zgłoszonych żądań internauty.

Zdjęcie przesyłane do OnVolt w związku z procesem reklamacji nie mogą obejmować wizerunku osoby zgłaszającej reklamację, jak również innej osoby trzeciej. W przypadku, gdy zdjęcie będzie zawierać wizerunek jakiejkolwiek osoby, zdjęcie zostanie usunięte, a Państwo zostaną o tym fakcie poinformowani oraz poproszeni o przesłanie fotografii przedstawiającej wyłącznie reklamowany produkt.

Jeżeli przyczyna usterki mieści się w zakresie rękojmi, a towaru nie można naprawić ani wymienić na identyczny lub równoważny, wartość towaru zostanie internaucie zwrócona w formie bonu na zakupy lub w formie pieniężnej – wedle wyboru internauty.

We wszystkich przypadkach, gdy usterka mieści się w ramach rękojmi, zostanie przedstawione internaucie najkorzystniejsze rozwiązanie przy uwzględnieniu zgłoszonego żądania internauty (wymiana uszkodzonej części, wymiana towaru, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy).

 

Gwarancja

 

W przypadku oznaczenia towaru terminem “gwarancja” OnVolt udziela gwarancji na okres wskazany w opisie produktu. Zasięg terytorialny gwarancji obejmuje terytorium Polski, o ile nic innego nie zostało zastrzeżone na stronie odpowiedniego produktu. Gwarancja obejmuje wymianę części na nowe oraz naprawę. Gwarancja nie ma jednak zastosowania w przypadku problemów spowodowanych przez zaniedbanie, uszkodzenie lub nieprawidłowe użytkowanie towaru przez Internautę. OnVolt zaleca przestrzeganie instrukcji użytkowania i naprawy.

Naprawa towaru w trakcie okresu gwarancyjnego (gwarancja OnVolt)

Jeśli towar należący do Internauty okaże się wadliwy w trakcie okresu gwarancyjnego gwarancji udzielonej przez OnVolt, należy zgłosić się do BOK OnVolt.pl ([email protected]) z dowodem zakupu.

Po obejrzeniu towaru przez pracownika OnVolt, który w szczególności sprawdzi, czy towar podlega gwarancji, zostanie on poddany naprawie lub zostanie wymieniony zgodnie ze standardową procedurą. Jeżeli przyczyna usterki mieści się w zakresie gwarancji, a towaru nie można naprawić ani wymienić na identyczny lub równoważny, wartość towaru zostanie Internaucie zwrócona w formie bonu na zakupy lub w formie pieniężnej – wedle wyboru Internauty lub ze względu na formę płatności, która była wykorzystana w procesie zakupowym. We wszystkich przypadkach, gdy usterka mieści się w ramach gwarancji udzielonej przez OnVolt, zostanie przedstawione internaucie najkorzystniejsze rozwiązanie (wymiana uszkodzonej części, wymiana towaru lub zwrot kosztów).

 

XIII. Zmiana ogólnych warunków umowy

 

Podstawowe informacje

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą ulec zmianie. Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży staje się skuteczna w terminie wskazanym przez OnVolt, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.onvolt.pl zmienionych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Zamówienia złożone przez Internautów przed wejściem w życie zmian Ogólnych Warunków Sprzedaży są realizowane według dotychczasowych Ogólnych Warunków Sprzedaży.